CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
11/05/2023 08:38:44

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã


Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-UBND, ngày 18/4/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp;

Thực hiện công văn số 390/UBND-TP ngày 26/4/2023 của UBND thành phố Chí Linh Về việc công khai danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp;

UBND xã Bắc An thông báo việc công khai danh mục thủ tục hành chính
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục
hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, cụ
thể như sau:

* Danh mục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và quy trình
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, gồm:

1. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 17 thủ tục thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND xã.

(Chi tiết có danh mục đính kèm)

Giao cho công chức Tư pháp hộ tịch rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các tổ chức, cá nhân
được biết để thuận tiện trong thực hiện giao dịch./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1035
Trước & đúng hạn: 1034
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 23:42:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 11
Tất cả: 292,970