CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử xã Bắc An năm 2022
11/03/2022 10:41:54

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử

xã Bắc An năm 2022


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thành phố Chí Linh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2022;

UBND xã Bắc An xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử xã Bắc An năm 2022 như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử năm 2022 và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

- Đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ, tập trung phát triển nguồn nhân lực CNTT; phổ cập và nâng cao kỹ năng ứng dụng cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao tỷ lệ máy tính trên cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã đạt > 90%. Thực hiện đầu tư triển khai mạng nội bộ LAN trong bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC để trao đổi, chia sẽ tài nguyên thông tin phục vụ công việc.

- Phấn đấu 100% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã sử dụng dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy). 96% văn bản trao đổi giữa cơ quan UBND xã với các cơ quan nhà nước cấp thành phố dưới dạng điện tử có ứng dụng chữ ký số (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy); 70% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, ban ngành nội bộ cấp xã hoàn toàn dưới dạng điện tử và có ứng dụng chữ ký số (không gửi văn bản giấy);

- Duy trì, cập nhật 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ mức độ 3&4 phục vụ người dân và doanh nghiệp;

- 100% thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật của xã được cung cấp trên Trang thông tin điện tử.

- 100% cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý và điều hành.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử công vụ.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung nhằm phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng và nâng cao chỉ số mức độ xây dựng chính quyền điện tử của .

II. Nội dung kế hoạch ứng dụng CNTT

Tiếp tục kế thừa toàn bộ hạ tầng, các phần mềm công nghệ thông tin đã được xây dựng từ các chương trình, dự án ở các năm trước để đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan một cách đồng bộ, hiệu quả; xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc trao đổi thông tin thông suốt, nhanh chóng giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp.

1. Công tác chỉ đạo điều hành về triển khai ứng dụng CNTT

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2022 của UBND .

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử xã, gắn trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách quản lý, điều hành hoạt động từng lĩnh vực, quy trình và các ứng dụng phần mềm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Cán bộ, công chức xã phải chấp hành nghiêm túc việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ được trang cấp để tiếp nhận, trao đổi văn bản tài liệu nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin trên môi trường mạng cũng như lưu hành có hiệu quả.

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, hệ thống một cửa điện tử.

- Tiếp tục đôn đốc cán bộ,công chức xã đẩy mạnh việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong gửi nhận văn bản điện tử, trao đổi công việc.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Trang Thông tin điện tử xã, đảm bảo cung cấp đầy đủ nội dung tin, bài trên hầu hết các kênh thông tin của Trang.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC nhằm phát huy năng lực, hiệu quả làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Triển khai một số ứng dụng CNTT chuyên ngành cơ bản như: Phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch https://hotich.moj.gov.vn; Phần mềm Kế toán http://MISABamboo.Net2019; Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử http://baohiemxahoidientu.vn; Phần mềm Dịch vụ khai báo BHXH điện tử VNPT http://vnpt-bhxh.vn...

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả Trang thông tin điện tử của xã, liên kết tích hợp các Trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố để cập nhật, chia sẽ nguồn dữ liệu cung cấp thông tin cần thiết cho người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện đăng tải đầy đủ các thông tin hoạt động của xã cũng như các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước lên Trang TTĐT xã kịp thời phục vụ cung cấp thông tin, tra cứu của người dân, doanh nghiệp; đặc biệt là hệ thống thông tin về quy hoạch, đất đai, văn bản Quy phạm pháp luật, doanh nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, lao động thương binh và xã hội,...

4. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT

- Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức xã tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tạo điều kiện cho công chức chuyên môn phụ trách CNTT của xã được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao về ứng dụng CNTT và tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng chuyên ngành của đơn vị.

5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Thực hiện tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính quyền điện tử trên hạ tầng dữ liệu của xã.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc chia sẻ tích hợp tích hợp dữ liệu, kết nối dữ liệu các ứng dụng dùng chung trên địa bàn theo quy định.

- Khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng trang thiết bị hiện có tại cơ quan xã và tiếp tục kiến nghị với UBND thành phố xem xét đầu tư bổ sung trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND xã để phát huy năng suất, hiệu quả làm việc cho đội ngũ công chức hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn các tổ chức, công dân khi đến giao dịch hành chính tại cơ quan xã.

- Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị và phần mềm ứng dụng CNTT được đầu tư theo các chương trình, dự án của các cấp.

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử xã và các phần mềm phục vụ công việc của các bộ phận chuyên môn.

III. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn ; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tìm kiếm, khai thác thông tin chính thống thông qua Trang thông tin của .

- Ứng dụng hiệu quả phần mềm Dịch vụ công tập trung tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC trong giao dịch thủ tục hành chính với công dân, tổ chức.

- Tuân thủ nghiêm túc quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong giao dịch thủ tục hành chính theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin

- Thực hiện việc cài đặt các phần mềm diệt virut máy tính để đảm bảo an toàn cho dữ liệu thông tin trong hệ thống máy tính hoạt động tại cơ quan.

- Tăng cường phối hợp giám sát, thu thập thông tin và cảnh báo sớm về an toàn thông tin trên toàn hệ thống mạng CNTT của thành phố, tỉnh.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ và nâng cao hoạt động của Trang thông tin điện tử xã bảo đảm, an toàn thông tin cho các thông tin trao đổi, các dịch vụ cung cấp trên Trang.

3. Giải pháp về tài chính

- Chủ động, tích cực tranh thủ nguồn kinh phí để ứng dụng và phát triển CNTT.

- Tiếp tục kiến nghị lãnh đạo cấp trên xem xét bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tin học cho cơ quan xã đảm bảo cung cấp đủ số lượng máy tính 01 máy/01 cán bộ, côgn chức, người hoạt động không chuyên trách tại cơ quan xã và công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND-UBND

- Tham mưu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ứng dụng CNTT, nâng cao mức độ chính quyền điện tử năm 2022 trên địa bàn để duy trì việc nâng hạn chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã.

- Chủ trì triển khai thực hiện các ứng dụng phần mềm được trang cấp; duy trì hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử xã.

- Triển khai hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, tích hợp thống nhất các phần mềm dùng chung.

2. Công chức Văn hóa – Xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT gắn với tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức và người dân trên hệ thống thông tin tuyên truyền của địa phương.

3. Các cán bộ, công chức cơ quan xã

- Chấp hành nghiêm túc việc sử dụng địa chỉ email công vụ được trang cấp trong trao đổi hồ sơ, công việc.

- Các công chức chuyên môn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND-UBND xã để đăng tải nội dung tin bài hoạt động lên Trang TTĐT xã; triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cũng như ứng dụng có hiệu quả CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC hướng đến thực hiện có hiệu quả mục tiêu CCHC của địa phương.

4. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn

- Tăng cường công tác phối hợp tích cực với Bộ phận Văn hóa xã hội, Đài Truyền thanh, Văn phòng HĐND-UBND xã để cung cấp tin bài hoạt động lên Trang TTĐT xã.

- Triển khai ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị mình để nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn.

Trên đây là Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao mức độ chính quyền điện tử xã Bắc An năm 2022./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 701
Trước & đúng hạn: 701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/06/2022 10:26:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 10
Tất cả: 252,345