CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
08/09/2021 06:13:36

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm

Và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch CCHC

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND xã Bắc An về cải cách hành chính năm 2021 của xã Bắc An, nội dung kế hoạch đã đề ra 21 chỉ tiêu và 07 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, hiện nay UBND xã đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021.

Kết quả tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch qua 6 tháng: Về cải cách thể chế, đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật. Về cải cách TTHC, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 95%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 95%. 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã (trừ các TTHC đặc thù). Về cải cách tổ chức bộ máy, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại UBND xã và công chức phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 100% thành viên làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Cải cách tài chính công, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định; ứng dụng phần mềm ký số giao dịch trực tuyến qua Kho bạc nhà nước và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn Kế toán. Hiện đại hóa nền hành chính, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa UBND xã với các cơ quan hành chính được trao đổi trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số thực hiện dưới dạng văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống trang điều hành tác nghiêp... trong công việc bảo đảm dữ liệu phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; 100% thủ tục hành chính giao dịch với công dân, tổ chức được thực hiện trên cổng Dịch vụ công tập trung của tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành, 100% cán bộ, công chức xã tuân thủ nghiêm túc kế hoạch CCHC của UBND xã để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC vào đầu năm 2021 đều được triển khai thực hiện có hiệu quả: UBND xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2020 và triển khai Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND xã Bắc An về cải cách hành chính năm 2021, Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 02/01/2021 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/01/2021 về tuyên truyền CCHC năm 2021... Nội dung của các kế hoạch đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan để lấy làm căn cứ thực hiện.

3. Về kiểm tra CCHC

- Việc thực hiện công tác kiểm tra về CCHC và đặc biệt là tăng cường giám sát của lãnh đạo UBND xã đối với hoạt động của cán bộ, công chức xã trong thực thi công vụ hàng ngày nói chung, đặc biệt đối với hoạt động của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã được thực hiện thường xuyên dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã; phương thức kiểm tra, giám sát trực tiếp, qua hoạt động trên Trang thông tin điện tử xã, trang Điều hành Hồ sơ công việc, thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và thông qua phản ánh của công dân, tổ chức khi đến giao dịch với công chức xã; định kỳ hàng tuần đều có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chuyên môn.

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2020 và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/03/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 01/02/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; nội dung, thời gian thực hiện công tác kiểm tra về CCHC và kiểm soát TTHC được chỉ đạo thực hiện thường xuyên liên tục trong năm đối với các bộ phận chuyên môn có phát sinh giao dịch về TTHC với công dân, tổ chức.

- Nhờ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên liên tục kết hợp sự quản lý chặt chẽ của tập thể lãnh đạo UBND xã, nên trong 6 tháng đầu năm 2021 tại cơ quan xã không có trường hợp nào vi phạm quy trình trong tiếp nhận, giao dịch, thụ lý giải quyết TTHC và công tác CCHC nói chung.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC

- Trên cơ sở Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/01/2021 về tuyên truyền CCHC năm 2021, công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã. Nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian; được phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, từng đơn vị. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền CCHC phải gắn với kế hoạch CCHC năm 2021 của UBND xã, gắn với kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, xây dựng bộ phận một cửa điện tử hiện đại.

- Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, mức độ hoàn thành kế hoạch: Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 60 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và 12 lượt tuyên truyền được biên tập thành bài viết đăng tải trên Trang TTĐT xã; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp; việc đẩy mạnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức xã; phản ánh việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ xã; phản ánh kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm của UBND xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL): Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của xã được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thể thức, nội dung, hệ thống văn bản do HĐND, UBND xã ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ.

- Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đúng quy trình. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 25/01/2021 của UBND xã về tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Bắc An năm 2021.

Từ đầu năm đến nay hệ thống văn bản do UBND xã ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ nên chưa có văn bản nào thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định của Bộ Tư pháp.

2. Cải cách TTHC

- Kiểm soát, rà soát TTHC: Công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ. Trên cơ sở căn cứ quy định danh mục hệ thống thủ tục hành chính cấp xã thụ lý giải quyết của UBND tỉnh Hải Dương, UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/03/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 01/02/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND xã nhận thấy bộ hồ sơ thủ tục hiện nay được áp dụng cơ bản phù hợp, chưa phát sinh vấn đề gì lớn hay rườm rà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

- Về công khai TTHC: UBND xã Bắc An đã tiến hành việc niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại bảng niêm yết của trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của xã đảm bảo theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

3. Tình hình và kết quả giải quyết TTHC

Về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong giao dịch với công dân, tổ chức trong 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

948

860

98

0

0

0

0

1

Bảo trợ xã hội

16

10

6

 

0

0

0

0

2

Người có công

4

0

4

 

0

0

0

0

3

Chứng thực

630

600

30

 

0

0

0

0

4

Đất đai

0

0

0

 

0

0

0

0

5

Hộ tịch

298

250

48

 

0

0

0

0

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đã được chuẩn hóa về bằng cấp, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng với vị trí công việc đang đảm nhận với 8/9 công chức có trình độ Đại học, 01 công chức trình độ Cao đẳng; 9/9 người đã qua đào tạo về trình độ lý luận chính trị. Đối với công chức được bố trí làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã có trình độ chuyên môn Đại học 5/5 người. Đội ngũ công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phục vụ nhân dân tận tình chu đáo, thái độ lịch sự, niềm nở, tích cực hướng dẫn giúp công dân giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính khi giao dịch.

- Việc thực hiện các quy định về công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Các công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã chấp hành tốt giờ giấc làm việc, quy định về mặc trang phục đồng phục quần tối màu và áo sơ mi trăng; trong thời gian làm việc đều có đeo thẻ công chức.

- Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian qua được thực hiện thường xuyên, liên tục; bên cạnh việc kiểm tra giám sát của lãnh đạo UBND xã thì công chức Văn phòng – Thống kê xã được lãnh đạo UBND giao nhiệm vụ thường xuyên giám sát đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần. Trong thời gian qua chưa phát hiện có trường hợp công chức nào vi phạm hoặc làm sai quy định trong giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính với công dân, tổ chức.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc được giao. Bên cạnh đó việc cử đi học các lớp đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ dài hạn cũng được lãnh đạo địa phương quan tâm, UBND xã cũng đã cử cán bộ, công chức xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do thành phố và tỉnh tổ chức như bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức tiếp công dân, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo...

6. Cải cách tài chính công

Hiện nay UBND xã đang thực hiện kinh phí không tự chủ, nguồn ngân sách do Nhà nước cấp trên điều tiết.

UBND xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã năm 2021; công bố công khai dự toán ngân sách của xã năm 2021 theo quy định.

7. Hiện đại hóa hành chính

Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan xã. UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 23/12/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Bắc An năm 2021. Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của xã, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Hiện nay UBND xã đang duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Để duy trì thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng, UBND xã đã ban hành Quyết định số về công bố mục tiêu chất lượng năm 2021 của UBND xã; xây dựng Kế hoạch số về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 của UBND xã Bắc An; Kế hoạch số về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2021. Việc thực hiện giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại xã tuân thủ nghiêm túc quy trình đã được xây dựng và phê duyệt.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

Công tác CCHC trên địa bàn xã ngày càng có nhiều chuyển biến đáng kể, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên rõ nét. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã duy trì nề nếp, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được triển khai tuy nhiên số phát sinh hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng của tổ chức, công dân giao dịch tại cấp xã hầu như không có do thói quen giao dịch trực tiếp của tổ chức công dân chưa được thay thế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác cách hành chính xã năm 2021 trên cơ sở các nội dung công việc đã được cụ thể hóa trong kế hoạch của UBND xã.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa mục đích công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính. Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo các tiêu chí quy định.

Chấp hành nghiêm túc các quy trình, thủ tục để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, đất đai, xây dựng, quản lý đô thị, thông báo công khai cho các tổ chức, công dân biết được chương trình, kế hoạch hoạt động của địa phương.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, triển khai văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

5. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính và quy trình tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật, tra cứu thông tin, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính. Hoàn chỉnh và cập nhật sổ sách, biểu mẫu, hồ sơ hành chính đầy đủ.

6. Thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý cán bộ trên các tất cả các lĩnh vực; đảm bảo quản lý thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định của pháp luật; rà soát, đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức xã, đảm bảo phân định đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức tốt và hợp lý các cuộc họp, hội nghị đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và chất lượng cuộc họp.

7. Nghiêm túc chấp hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ quan, Nội quy làm việc, đảm bảo giờ giấc, tác phong làm việc, khi đi công tác phải báo cáo tổ chức, tránh tình trạng nhân dân đến giao dịch phải ngồi chờ đợi.

Không ngừng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp đáp ứng nhiệm vụ đặt ra. Tổ chức thực hiện các quy định, trình tự đánh giá cán bộ, công chức hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và xử lý đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

8. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí của các bộ phận, ban ngành nhằm đảm bảo việc sử dụng kinh phí hợp lý tránh thất thoát, lãng phí, tạo điều kiện cho ban ngành chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời điều hành chặt chẽ, minh bạch, công khai mọi hoạt động liên quan đến tài chính đảm bảo đúng quy định Nhà nước ban hành.

9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; tăng cường thực hiện trao đổi văn bản, tài liệu trên môi trường mạng thay cho văn bản giấy trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan; sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử của xã.

10. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn.

11. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nếp sống văn minh lịch sự, giữ vững cơ quan văn hóa. Tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây, UBND xã báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, kính gửi UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố để biết và chỉ đạo./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 701
Trước & đúng hạn: 701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/06/2022 11:42:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 11
Tất cả: 252,346