CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022
17/03/2022 08:59:42

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: Không

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: Không

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Nêu tổng số TTHC và tổng số văn bản QPPL trong kỳ báo cáo do bộ, cơ quan mình chủ trì thực hiện việc thẩm định. Không

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: Không

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: Không

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: Không , trong đó số TTHC được công khai. 129 thủ tục

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 129 thủ tục;

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

- UBND xã thực hiện về việc kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022

- Tổng số đã rà soát 129 thủ tục hành chính, đồng thời không đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: không; số từ kỳ trước chuyển qua: không; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: không số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: không

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý:không; trong đó số đã được đăng tải công khai: không

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: không

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 244 hồ sơ (trực tuyến: 0; trực tiếp: 244 hồ sơ và qua dịch vụ bưu chính công ích: 0 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 244 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 243 hồ sơ, 01 hồ sơ đúng hạn

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 0 hồ sơ.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

7.1 Công tác triển khai chỉ đạo

- Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Hải Dương, UBND thành phố Chí Linh; UBND xã Đồng Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã ban hành các văn bản chỉ đạo như quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông kèm và kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi có thay đổi về nhân sự.

- Thực hiện nhập tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử: https://motcua.haiduong.gov.vn/

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND xã triển khai tuyên truyền việc thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ Bưu chính công ích và cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

7.2. Bố trí Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã được trang bị cơ bản các trang thiết bị đảm bảo phục vụ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, gồm: 4 máy tính và 3 máy in, 3 tủ đựng tài liệu, 01 máy scan; có diện tích phù hợp để nhân dân ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng bộ phận và các công chức chuyên môn là thành viên và việc tổ chức, hoạt động được thực hiện theo Quy chế tại Quyết định Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021

7.3 Công tác công khai, niêm yết các thủ tục hành chính

Thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; với các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, mới ban hành; các thủ tục đã được thay thế hoặc huỷ bỏ được UBND xã thường xuyên cập nhật. UBND xã đã tổ chức niêm yết công khai 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực; đồng thời, công khai trên trên trang thông tin điện tử của xã: http://bacan.chilinh.haiduong.gov.vn/

7.4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 244 hồ sơ (trực tuyến: 0; trực tiếp: 244 hồ sơ; và qua dịch vụ bưu chính công ích: 0 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ. Trong đó hồ sơ nhận trên hệ thống một cửa điện tử là 244 hồ sơ chiếm 100% và tất cả các hồ sơ đều được xử lý trước hạn và đúng hạn

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 244 hồ sơ (trực tuyến: 0; trực tiếp: 244 hồ sơ; và qua dịch vụ bưu chính công ích: 0 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ. Trong đó hồ sơ nhận trên hệ thống một cửa điện tử là 244 hồ sơ chiếm 100% và tất cả các hồ sơ đều được xử lý trước hạn và đúng hạn

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích tiếp tục được lãnh đạo UBND xã Bắc An quan tâm chỉ đạo theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên do thực tế người dân chưa có nhu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nên trong quý I, năm 2022, UBND xã chưa tiếp nhận hồ sơ nào qua dịch vụ Bưu chính công ích

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Trang thông tin điện tử xã tiếp tục duy trì chuyên mục Cải cách hành chính thực hiện công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, quyết định công bố thủ tục hành chính mới của tỉnh, văn bản chỉ đạo điều hành của xã và đưa các tin bài về cải cách hành chính. Đồng thời, tạo liên kết đến Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Đài truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã và kết quả triển khai thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn xã.

Quán triệt đến cán bộ, công chức phối hợp với các cơ sở tuyên truyền rộng rãi đến người dân các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền công tác CCHC và các quy định hành chính; tăng cường việc tuyên truyền tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận. xử lý phản ánh, kiến nghị.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Không có

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

- Số lần kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC; hình thức kiểm tra; kết quả kiểm tra: Không

- Việc khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích, việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC: Không

12. Nội dung khác

Không có

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông mang lại hiệu quả, hiệu lực cho hoạt động quản lý hành chính tại UBND xã. Các thủ tục hành chính được giải quyết theo hướng nhanh gọn, đơn giản, dễ thực hiện. Cán bộ, công chức ý thức cao trong thực thi công vụ đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, góp phần đem đến sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức khi liên hệ giải quyết Thủ tục hành chính.

- Công tác chỉ đạo, điều hành về kiểm soát TTHC được triển khai thực hiện có hiệu quả. Có các văn bản hướng dẫn để thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, các hồ sơ đều được xử lý đúng và trước hẹn; Cán bộ, công chức chủ động phối hợp rà soát thủ tục hành chính, niêm yết công khai kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính..

2. Hạn chế

- Cán bộ, công chức xã thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên kỹ năng đánh giá tác động của thủ tục hành chính còn hạn chế.

- Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện dịch vụ công mức độ 3 khó thực hiện do công dân tại địa bàn vẫn quen hình thức giao dịch trực tiếp.

- Việc trênh lệch số liệu giữa số liệu báo cáo và số liệu trên hệ thống một cửa điện tử là do một số thủ tục chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

- Một số công chức còn lúng túng trong quá trình rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính

2. Thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng phần mềm một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Tiếp tục rà soát các TTHC khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính sau khi đã rà soát tại Bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử.

4. Thực hiện tuyên truyền và đẩy mạnh triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó khuyến khích người dân nộp và nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công mức độ 3.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị UBND tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC.

2. Đề nghị UBND thành phố tổ chức tập huấn triệu tập tất cả công chức có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giúp công chức chuyên môn hiểu rõ và nhận thức cao hơn trong việc cập nhật hồ sơ trên phần mềm hệ thống một cửa đặc biệt là công chức địa chính và công chức làm công tác lao động thương binh và xã hội.

3. Đề nghị cải tiến hệ thống phần mềm một cửa, cụ thể:

- Đối với việc tiếp nhận hồ sơ của công chức tư pháp làm công tác chứng thực: tích hợp việc nhận hồ sơ của một công dân có nhiều bản chứng thực thành nhiều hồ sơ như theo dõi trong sổ (Ví dụ: ông Nguyễn Văn A đi chứng thực 5 loại giấy tờ, trong hệ thống phần mềm dùng chung là một hồ sơ, nhưng trên sổ theo dõi là 5 số chứng thực)

- Đề nghị cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định của UBND tỉnh, đặc biệt đối với việc tiếp nhận hồ sơ của công chức làm công tác LĐTB&XH: Cần bổ sung, cập nhật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực người có công

4. Kiến nghị UBND tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động CCHC./.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 186
Trước & đúng hạn: 186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 15:39:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 289,700