CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của UBND xã
13/09/2021 08:58:11

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP

ngày 07/10/2013 của Chính Phủ năm 2021 trên địa bàn xã Bắc An

            Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính Phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biện chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Ủy ban nhân dân xã Bắc An báo cáo kết quả như sau:

            I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH 130/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

            1. Tình hình triển khai thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP

            Năm 2021, là năm thứ tư của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2021, UBND xã Bắc An thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính Phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biện chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước.

            Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, UBND xã đã tổ chức triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và các cá nhân liên quan xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và phương án sử dụng tiền tiết kiệm chi từ kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước. Các cán bộ, công chức, cán bộ KCC và người lao động thực hiện nghiêm túc. Từ khi thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị đã tiến hành rà soát lại các biên chế, đánh giá chất lượng biên chế, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng năng lực.

            2. Kết quả thực hiện

            - Về biên chế:

+ Biên chế được giao: 21 biên chế

+ Biên chế có mặt: 21 biên chế

+ Số biên chế giảm là: 0

- Tổng kinh phí giao năm 2021 là: 4.724 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí không giao thực hiện tự chủ: 4.699 triệu đồng

+ Kinh phí tiết kiệm được: 25 triệu đồng

Nhìn chung, kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính trong năm 2021 đều thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã tạo chủ động trong công tác quản lý và chi tiêu tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong cơ quan luôn an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, giải quyết công việc và quy trình xử lý công việc được chủ động, thuận lợi.

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HÀNH TIẾT KIỆM

- Thực hiện làm việc đúng giờ, tăng cường kỷ luật lao động và nâng cao năng suất, chất lượng lao động công việc được giao; bám sát các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành và thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành; cán bộ, công chức trong đơn vị đều có ý thức trong việc kiểm soát các khoản chi trong đơn vị, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực của từng cán bộ, công chức.

- Thực hành tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc.

- Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.

III. NHỮNG TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

1. Những tồn tại, khó khăn

- Công tác chấp hành chế độ thông tin báo cáo còn chậm, nhiều công văn của cơ quan cấp trên đến UBND xã còn chậm do vị trí địa lý xa trung tâm, ảnh hưởng tới tiến độ báo cáo đối với cơ quan cấp trên.

            - Định mức khoán hiện nay còn thấp; giá cả hàng hoá trên thị trường tăng nhanh nhưng định mức khoán không tăng làm ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm chi.

            -Trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn như: máy vi tính, bàn làm việc,… ở một số đơn vị đã bị hư hỏng, nhưng do mức kinh phí giao hạn chế dẫn tới việc mua sắm còn chậm trễ và gặp khó khăn.

            2. Kiến nghị

            Tăng định mức khoán để mức chi cho biên chế phù hợp với giá cả thị trường, từ đó đơn vị cân đối tiết kiệm chi, cũng như mua mới, sửa chữa các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

            Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Bắc An Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính Phủ năm 2021 trên địa bàn xã Bắc An./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
95.5%
Số hồ sơ xử lý: 21
Trước & đúng hạn: 21
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 16
Tất cả: 248,851