CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo Về việc công khai Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi,chức năng quản lý của sở tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
17/03/2022 12:00:00

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã gồm:

1. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

(Có phụ lục 1 kèm theo)

Bãi bỏ 01 quy trình cấp xã được công bố tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

1. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Giao cho công chức Địa chính - Xây dựng rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.


Phụ lục I

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi,

chức năng quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

1. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Giao cho công chức Địa chính - Xây dựng rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

1. Quy trình thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

1.1. Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định (đối với các xã miền núi, thời gian giải quyết được cộng thêm không quá 05 ngày).

1.2. Diễn giải quy trình

1.2.1. Nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ

- Người yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc UBND cấp xã (quầy hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường); cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, phân loại hồ sơ, nếu đủ điều kiện, đầy đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ, trường hợp chưa đầy đủ, chưa đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ, hướng dẫn người yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

1.2.2. Xác minh, tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai

a) Xác minh:

- Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;

- Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng, chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thời hạn xác minh: 30 ngày.

b) Tổ chức hòa giải:

- Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

- Kết thúc việc hòa giải, UBND cấp xã lập biên bản ghi nhận sự việc, thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại khoản 2, 3 Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thời hạn ra biên bản hòa giải: 14 ngày.

1.2.3. Trả kết quả giải quyết Sau khi lập biên bản hòa giải, UBND cấp xã gửi ngay biên bản cho các bên tranh chấp mỗi bên 01 bản. Trường hợp hòa giải không thành thì hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan, người có thẩm quyền tiếp theo để giải quyết. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Thời hạn xử lý: 01 ngày.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 186
Trước & đúng hạn: 186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 14:11:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0