CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý 2 năm 2021
08/09/2021 06:16:11

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,

một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính

trên môi trường điện tử Quý II năm 2021

(Số liệu báo cáo từ ngày 15/03/2021 đến hết ngày 14/6/2021)

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Lãnh đạo UBND xã xác định rõ kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên. Triển khai thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính và quy định liên quan không cần thiết, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Chỉ đạo ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính. Đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

2. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố 145 TTHC; trong đó số TTHC được công khai 145.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của cơ quan tính đến thời điểm báo cáo: 145; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 129.

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 129; trong đó: số TTHC do địa phương quy định: 0.

3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Trên cơ sở Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Bắc An về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. Từ đầu năm đến nay Ủy ban nhân dân xã đã tập trung rà soát các thủ tục hành chính trọng tâm trên các lĩnh vực như Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và xã hội.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND xã nhận thấy bộ hồ sơ thủ tục hiện nay được áp dụng là phù hợp, chưa phát sinh vấn đề gì lớn hay rườm rà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0.

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công khai: 0.

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0.

5. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 748 (trực tuyến: 0; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 748); số từ kỳ trước chuyển qua: 0.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 748. Trong đó, giải quyết trước hạn 495 và đúng hạn: 253, quá hạn: 0.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0

6. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Trên cơ sở Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/03/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 01/02/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên; công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ. Việc công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện nghiêm túc.

Tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống Website của UBND xã nhằm cung cấp thông tin, công khai các quy trình, thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công như: tra cứu chính sách pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành; các mẫu đơn, thủ tục hành chính.

UBND xã đã niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp theo quy định tại bảng Niêm yết của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử xã với tổng số TTHC được công bố là: 145 TTHC trên tất cả các lĩnh vực.

Đến nay 100% TTHC được triển khai dịch vụ công mức 3, 4 và tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với quy trình thiết lập và cung cấp cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp. Số lượng TTHC đã ISO hóa và thiết lập quy trình giải quyết cho 129 TTHC (đạt tỷ lệ 100%).

Đồng thời UBND xã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

UBND xã chỉ đạo các công chức chuyên môn tuân thủ nghiêm túc quy trình, kỹ năng tác nghiệp trên phần mềm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo quy định đối với công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC.

7. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử luôn lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử làm trung tâm, bảo đảm phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, đã góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

Quy trình thực hiện TTHC được thực hiện đảm bảo trên môi trường điện tử, việc số hóa hồ sơ được thực hiện đảm bảo 100%.

Trên cơ sở căn cứ quy định danh mục hệ thống thủ tục hành chính cấp xã thụ lý giải quyết của UBND tỉnh Hải Dương, UBND xã Bắc An đã xây dựng Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/03/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 01/02/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra.

8. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã. Nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian; được phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, từng đơn vị.

Trong quý đã thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC trên hệ thống Đài truyền thanh biên tập thành tin, bài viết đăng tải trên Trang TTĐT xã; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp; việc đẩy mạnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức xã; phản ánh việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ xã; phản ánh kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cải cách hành chính của UBND xã.

9. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

UBND xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC, nhìn chung các bộ phận đã thực hiện tốt công tác theo sự chỉ đạo, điều hành của địa phương và của cấp trên; công tác rà soát văn bản QPPL, kiểm soát TTHC, rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện nghiêm túc; việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận TN&TKQ được thực hiện khá tốt, việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch được thực hiện đảm bảo 100% trên hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung.

10. Nội dung khác

Công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ của địa phương như các Quy định, Quy chế, Kế hoạch, ... đều được rà soát đảm bảo đúng quy định trước khi ký ban hành văn bản. Kết quả trong quý không có văn bản nào ban hành trái thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên UBND xã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức phụ trách kiểm soát TTHC nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của các cấp để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm rõ các quy định nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC tại địa phương đã được UBND xã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát các quy định pháp luật hiện hành. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài nên trong thời gian qua, UBND xã luôn trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Những kết quả đạt được trong hoạt động cải cách TTHC đã và đang góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển.

Việc cải cách quá trình giải quyết TTHC được cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn ngày càng giảm. Tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện. Trách nhiệm của các bộ phận giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích việc thực thi pháp luật cho người dân, tổ chức được biết và thực hiện ngày càng được chú trọng.

Việc chuẩn hóa nội dung công bố TTHC được triển khai kịp thời, đầy đủ, chính xác và có chất lượng theo quy định của các cấp. Việc ban hành các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của UBND xã đã được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới, UBND xã Bắc An tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Thông tư 02/2017/TT-VPCP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ mới về cải cách TTHC theo chỉ đạo của các cấp và thực hiện một số nhiệm vụ về kiểm soát quá trình thực hiện giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hướng tới thực hiện một cửa điện tử…

2. Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức giải quyết TTHC. Thường xuyên, liên tục chuẩn hóa kịp thời nội dung công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

3. Đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

4. Tiếp tục nâng cao năng lực cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC thông qua việc tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm soát TTHC.

5. Tăng cường công tác truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã trong việc tham gia hoạt động giám sát về TTHC. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể trên địa bàn về công tác cải cách TTHC.

Trên đây, là báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý 2 năm 2021, UBND xã Bắc An báo cáo UBND thành phố Chí Linh được biết để có hướng chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả hơn./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 701
Trước & đúng hạn: 701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/06/2022 11:09:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 10
Tất cả: 252,345