CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
08/09/2021 06:18:56

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính xã Bắc An năm 2021


Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố. Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn xã, UBND xã Bắc An xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính xã Bắc An năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục hoàn thành việc thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của các bộ, ngành, UBND tỉnh, UBND thành phố và UBND xã về công tác CCHC năm 2021.

- Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn. Triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức khu dân cư tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

2. YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2021 phải đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, của UBND thành phố và của UBND xã.

- Kế thừa và phát huy những kết quả tốt về cải cách hành chính trong thời gian qua, đồng thời chủ động sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để cải cách hành chính là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của xã.

- CCHC được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và bình xét thi đua, khen thưởng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

a) Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác CCHC đúng tiến độ và đạt kết quả; xây dựng kế hoạch CCHC của xã giai đoạn 2021- 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của thành phố.

b) Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền CCHC, kết hợp thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hoạt động thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể.

c) Tăng cường kiểm tra công tác CCHC, nâng cao hơn nữa công tác tự kiểm tra nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước.

d) Đưa kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ CCHC vào tiêu chí xét thi đua và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

e) Triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính có hiệu quả. Tiến hành các biện pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

2. Cải cách thể chế

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã bảo đảm đúng quy định, quy trình, phù hợp với pháp luật. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước.

b) Đề cao và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

c) Xây dựng ban hành kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

b) Tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định; công khai minh bạch tất cả các TTHC; cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tình hình giải quyết các TTHC.

c) Tăng cường kiểm soát TTHC; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của xã (qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử).

4. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CCVC; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khóa XII “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương khóa XII “ Về tiếp tục đổi mới hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Tỉnh ủy về “ Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, xã, thị trấn giai đoạn 2016 – 2020”; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về “ Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016 – 2021”; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 16/1/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và kế hoạch số 77-KH/TU ngày 16/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW.

b) Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, người lao động cơ quan theo đúng chức năng thẩm quyền được quy định.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

a) Hàng năm tiến hành đánh giá cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công tác.

b) Đảm bảo 100% cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các khóa học do cấp trên triệu tập.

c) Thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức.

d) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị.

6. Cải cách tài chính công

a) Chủ động tổ chức điều hành ngân sách gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương đảm bảo tính ổn định, bền vững của ngân sách địa phương trên cơ sở bám sát điều hành của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách được giao, đảm bảo tỷ lệ vốn giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt trên 90% kế hoạch được giao.

b) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

c) Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước. Rà soát, hoàn thiện chính sách, chế độ, tiêu chuẩn chi tiêu, định mức trang bị sử dụng tài sản công, nâng cao hiệu quả mua sắm tài sản thông qua mua sắm tập trung.

d) Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

a) Đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan; tăng cường công tác phối hợp trong thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu trong giải quyết công việc; tiếp tục triển khai thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đặc biệt là ứng dụng mô hình “Một cửa hiện đại” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

c) Triển khai các dịch vụ hành chính công mức độ 3 tích hợp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tiếp tục triển khai giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Kế hoạch số 1573/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh.

d) Duy trì ứng dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo 100% văn bản đi, đến được gửi, nhận trên phần mềm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị theo quy định của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND xã

- Tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã;

- Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính;

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất khắc phục những mặt còn hạn chế với lãnh đạo UBND xã; Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định của UBND thành phố.

- Theo dõi và tổ chức duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng Kế hoạch CCHC của xã giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của thành phố.

2. Công chức Văn hóa – xã hội xã

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính năm 2021 và tổ chức thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như khẩu hiệu, viết tin bài,...đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã.

- Có trách nhiệm triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan và phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn xã.

3. Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã.

4. Công chức Kế toán – Tài chính xã

- Tham mưu giúp UBND xã chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công;

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND tham mưu cho UBND xã cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND xã Bắc An. Đề nghị cán bộ, công chức chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh, báo cáo những khó khăn vướng mắc và tiến độ thực hiện về UBND xã (qua Văn phòng HĐND-UBND)./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Uỷ ban nhân dân xã Bắc An)


Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm/Kết quả

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch CCHC năm 2021

Kế hoạch của UBND xã

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành UBND xã

Tháng 12/2020

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC

Kế hoạch của UBND xã

Công chức Văn hóa- thông tin

Các ban ngành UBND xã và đơn vị có liên quan

Quý I/2021

1.3. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các bộ phận chuyên môn UBND xã

Kế hoạch của UBND xã

Văn phòng UBND

Các ban ngành UBND xã

Quý IV/2021

1.4. Kế hoạch CCHC của xã giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch của UBND xã

Văn phòng UBND

Các ban ngành UBND xã

Trong năm 2021

1.5. Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của xã năm 2021

Báo cáo của UBND xã

Văn phòng UBND

Các ban ngành UBND xã

Quý IV/2021

2.Cải cách thể chế

2.1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã

Kế hoạch của UBND xã

Công chức Tư pháp

Các ban ngành UBND xã

Tháng 01/2021

2.2. Tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành năm 2021

Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định của UBND xã

Công chức Tư pháp

Các ban ngành UBND xã

Năm 2021

2.3. Xây dựng Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã

Kế hoạch của UBND xã

Công chức Tư pháp

Các ban ngành UBND xã

Tháng 02/2021

3. Cải cách TTHC

3.1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021

Kế hoạch của UBND xã

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành UBND xã

Quý I/2021

3.2. Tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Công văn

Bộ phận Một cửa; Các ban ngành UBND xã

Văn phòng HĐND-UBND

Thường xuyên

3.3. Rà soát, niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Bảng niêm yết, Thông báo

Các ban ngành UBND xã

Công chức Tư pháp, Văn phòng UBND

Thường xuyên

3.4. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Kết quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Các ban ngành UBND xã

Công chức Tư pháp, Văn phòng UBND

Thường xuyên

3.5. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cũng như xin lỗi trực tiếp cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC sai quy định của cơ quan hành chính nhà nước

Văn bản xin lỗi

Các ban ngành UBND xã

Công chức Tư pháp, Văn phòng UBND

Thường xuyên

4. Cải cách tổ chức bộ máy

4.1. Kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của các ban ngành UBND xã

Quyết định của UBND xã

Văn phòng UBND xã

Các ban ngành UBND xã

Hàng năm

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

5.1. Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Báo cáo

Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ xã

Các ban ngành UBND xã

Hàng năm

6. Cải cách tài chính công

6.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình thực hành chống lãng phí của xã năm 2021

Kế hoạch của UBND xã

Công chức Kế toán – Tài chính

Các ban ngành UBND xã

Trước 31/3/2021

6.2. Đánh giá kết quả thực hiện

Báo cáo của UBND xã

Công chức Kế toán – Tài chính

Các ban ngành UBND xã

Quý IV/2021

7. Hiện đại hóa hành chính

7.1. Tăng cường đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác CCHC

Kế hoạch của UBND xã

Công chức Văn hóa- thông tin

Các ban ngành UBND xã

Quý IV/2020

7.2. Triển khai tích hợp chữ ký số lên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống một cửa điện tử

Công chức Văn hóa- thông tin

Các ban ngành UBND xã

Năm 2021

7.3. Nâng cấp Trang thông tin điện tử của xã

Trang TTĐT

Công chức Văn hóa- thông tin

Các ban ngành UBND xã

Năm 2021

7.4. Duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

Báo cáo hiệu quả áp dụng trong hoạt động

Ban chỉ đạo ISO, UBND xã,

Văn phòng UBND xã

Tháng 01-12/2021

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 498
Trước & đúng hạn: 498
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 05:34:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 9
Tất cả: 251,393