CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn xã
13/09/2021 08:55:59

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai thực hiện Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí

trên địa bàn xã Bắc An năm 2021

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 26/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của chính phủ; Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND thành phố Chí Linh về triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố năm 2021.

UBND xã Bắc An xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của UBND xã với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP ) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội trong toàn xã, tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ nâng cao hiệu quả THTK, CLP.

- Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho sự phát triển của xã. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong THTK, CLP; phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện lãng phí trong hoạt động của xã.

- Thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xã, tạo đà cho việc THTK, CLP trở thành công tác thường xuyên, liên tục của UBND xã Bắc An.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật THTK, CLP; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật THTK, CLP đến từng CBCC trong toàn xã.

2.Yêu cầu

- THTK, CLP là trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, CBCC, người đứng đầu cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- THTK, CLP phải bám sát vào chủ trương, định hướng của Đảng, nhà nước các quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao

- TKTK, CLP phải được tiến hành một cách đồng bộ, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị

- THTK, CLP phải được tiến hành một cách triệt để, thực chất, không mang tính hình thức và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục mọi lúc mọi nơi sử dụng nguồn lực tiết kiệm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương

- Chương trình THTK, CLP phải xây dựng được nội dung, tiêu chí đánh giá, các giải pháp cụ thể, rõ ràng, mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ và THTK, CLP. Các ban ngành, CBCC nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng và thực hiện chương trình THTK, CLP năm 2021 là nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy–HĐND-UBND xã, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó công tác THTK, CLP năm 2021 cần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) THTK, CLP tất cả các lĩnh vực trong quản lý và sử dụng NSNN như chi đầu tư, phát triển, chi thường xuyên, chương tình mục tiêu quốc gia, các chương trình đề án của tỉnh, thành phố, xã; quản lý thu, kiểm soát chi đúng quy định đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đã được HĐND xã giao; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.

b) Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều về Luật Quản lý Tài sản công. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản thông qua việc triển khai có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung. Thường xuyên rà soát, kiểm kê, phân loại tài sản. Xây dựng quy chế quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị.

c) Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, thực hiện tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp, nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong cơ quan, đơn vị;

d) Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản, quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tập trung chỉ đạo sản xuất theo mô hình sản xuất sản phẩm sạch;

e) Chống lãng phí trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

f) Chống lãng phí trong tổ chức lễ hội và tiêu dùng của nhân dân;

g) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách có đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác THTK, CLP trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình THTK, CLP của Chính phủ. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống chính sách, chế độ định mức chi tiêu, tiêu chí đánh giá chất lượng công việc, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; kịp thời ngăn ngừa các hành vi lãng phí; công khai kết quả kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả THTK, CLP theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

a) Tăng cường quản lý chặt chẽ, tiết kiệm hơn nữa chi NSNN, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong sử dụng NSNN; Triệt để tiết kiệm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngay từ các khâu xác định nhiệm vụ, lập, phân bổ giao dự toán NSNN. Sử dụng kinh phí chi thường xuyên đúng mục đích, định mức chi tiêu theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chế độ tài chính hiện hành. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cải cách tiền lương, tiết kiệm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc đắt tiền, chi hội nghị tiếp khách, xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, tổ chức lễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón danh hiệu thi đua, đi học tập kinh nghiệm tỉnh ngoài, không bố trí kinh phí chi đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Tiết kiệm triệt để trong quản lý; sử dụng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi. Thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh phí chi thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, khoán chi theo kết quả đầu ra;

c) Rà soát các chương trình, dự án, các công việc được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc giao nhiệm vụ trong tất cả các lĩnh vực để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án, các đề tài, công việc cần thiết, mang lại hiệu quả cao như chương trình nông thôn mới; các chương trình, dự án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV ban hành; Cắt giảm các chương trình, dự án, kèm hiệu quả; chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các chương trình, đề án mà không cân đối được nguồn kinh phí;

d) Tăng cường liên doanh, liên kết, huy động các nguồn đầu tư của xã hội trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao và du lịch, thực hiện công khai, minh bạch kết quả thực hiện;

đ) Rà soát, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ, định mức chi tiêu, gắn với mục tiêu THTK, CLP trong quản lý và sử dụng NSNN. Từng bước thực hiện đổi mới phương thức quản lý NSNN theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách và chi chuyển nguồn sang năm 2022;

e) Tiếp tục triển khai quyết liệt cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; kịp thời xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN bổ sung làm cơ sở xác định giá dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình tính giá; lộ trình chuyển đổi mức độ tự chủ; phương thức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới phương thức phân bổ dự toán ngân sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND xã Bắc An.

b) Tổ chức một cách đồng bộ, quyết liệt các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư đảm bảo đầu tư tập trung, khắc phục cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, chỉ triển khai các dự án khi bố trí đủ nguồn vốn, hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các công tình dự án gây lãng phí;

c) Tăng cường phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, bộ phận trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2021, đảm bảo năm 2021 giải ngân hết 100% kế hoạch đầu tư công được giao;

d) Tập trung rà soát và thực hiện giãn, hoãn tiến độ đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư.

đ) Thực hiện cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tạm dừng, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp;

e) Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, đảm bảo các chương trình, dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; các khâu chuẩn bị đầu tư cần chú trọng việc lập báo cáo đề xuất và trình phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư, khắc phục ngay tình trạng chuẩn bị sơ sài gây lãng phí, kém hiệu quả, không có khả năng cân đối và bố trí các nguồn vốn đầu tư công. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng tiến độ quy định. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án;

f) Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình XDCB, trừ các dự án công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của quốc gia của địa phương và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu

Phân bổ, sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo nguồn vốn từ NSNN phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; nguồn vốn đầu tư của xã hội phù hợp với khả năng thực tiễn tại địa phương, đảm bảo không phát sinh nợ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc và tài sản công

a) Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đất đai, trụ sở làm việc phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật; sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gây lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và đất lấn chiếm trái quy định. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm.

c) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng đối với tài sản công theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế khoán có tính chất bắt buộc, thực hiện phương thức thuê dịch vụ và Nhà nước đặt hàng; xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế địa phương, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản.

d) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đúng mục đích, không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc công vào việc riêng. Hàng năm tổ chức kiểm kê, phân loại và theo dõi quản lý theo quy định; thực hiện việc xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi kết thúc theo quy định của pháp luật.

5. Trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, hoàn thiện quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Việc khai thác mới tài nguyên, khoáng sản phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch.

Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản theo Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cân đối giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh; khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước và tăng cường bảo vệ phát triển rừng;

b) Xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; khai thác cát trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản;

c) Tăng cường rà soát xử lý các dự án sử dụng tài nguyên đất không triển khai dự án theo đúng tiến độ, thời gian, tập trung kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

d) Chống lãng phí, thực hiện giảm tổn thất điện cả năm xuống thấp hơn 6,5%.

6. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; thực hiện tinh giản biên chế, phấn đấu đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015 theo Nghị quyết số 39/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế.

b) Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

c) Đổi mới công tác quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý; minh bạch hóa quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ;

d) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là các thủ tục hành chính, gắn kết chặt cho với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

8. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội

Triệt để tiết kiệm việc tổ chức lễ hội, tổ chức sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội; nhất là lễ hội, sự kiện sử dụng NSNN; trong tiêu dùng; trong tổ chức việc cưới, việc tang, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức lễ hội.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện THTK, CLP

Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiên THTK, CLP năm 2021, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm từng lĩnh vực, từng nội dung, phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tổ chức đánh giá chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên. Gắn kết quả THTK, CLP với công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc THTK, CLP

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP dưới nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập huấn để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP của cơ quan, đơn vị, cá nhân và toàn xã hội;

b) Các ban, ngành tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tuyên truyền, vận động về THTK, CLP đạt hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ ngời cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

3. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực

a) Tổ chức điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Thực hiện có hiệu quả các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, trốn thuế, kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; Tăng cường giám sát và công khai dự toán, quyết toán ngân sách, nhất là trong những lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí. Tổ chức thực hiện dự toán hàng năm theo đúng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt , đảm bảo đúng nhiệm vụ và phân cấp quản lý ngân sách, quản lý vốn đầu tư; triển khai thực hiện quản lý và điều hành ngân sách đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021;

b) Tiếp tục cải cách công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng thống nhất quy trình, tập trung đầu mối kiểm soát và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi, quản lý thu ngân sách nhà nước;

c) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường vai trò các cơ quan quản lý nhà nước ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khắc phục tình trạng chuẩn bị sơ sài và quyết định chủ trương đầu tư một cách cảm tính, hình thức, gây lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả.

Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu, nhất là đối với các dự án có sử dụng đất. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước thông qua việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cũng như cơ chế giám sát của người dân, cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội đối với hoạt động đầu tư công, nhất là đối với các dự án thực hiện đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là công tác quyết toán các dự án đầu tư nhằm nâng cao tiến độ và chất lượng công tác thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà thầu và hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước.

d) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là các khu, cụm công nghiệp, khu vực nông thôn trên địa bàn xã, tích cực phối hợp với các địa phương lân cận giải quyết ô nhiễm môi trường mang tính khu vực;

e) Quyết liệt tổ chức sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, biên chế, công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP

a) Các ban, ngành, bộ phận trực thuộc UBND xã thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, nguyên tắc tập trung dân chủ tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát THTK, CLP;

b) Thực hiện công khai theo đúng quy định việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, công khai thông tin về nợ công và các nội dung đầu tư công theo quy định pháp luật, công khai hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi gây lãng phí. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật);

c) Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức, đoàn thể, thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP. Đẩy mạnh giám sát đầu tư cộng đồng thông qua việc nâng cao hiệu quả của Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư XDCB.

5. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP.

b) Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải kịp thời khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong việc THTK, CLP

a) Tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới phương thức quản lý trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm nhân lực quản lý, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp;

b) Triển khai có hiệu quả pháp luật về THTK, CLP, gắn với công tác phòng chống tham nhũng; đề ra các biện pháp cụ thể để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin, phát hiện lãng phí theo quy định và nghiêm túc xử lý thông tin phát hiện lãng phí theo quy định;

c) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác THTK, CLP; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để nâng cao hiệu quả THTK, CLP.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện THTK, CLP

UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm từng lĩnh vực, từng nội dung, phân công rõ ràng trách nhiệm, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tổ chức đánh giá chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên. Gắn kết quả THTK, CLP với công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước có liên quan đến THTK, CLP dưới nhiều hình thức như hệ thống truyền thanh của xã, hội nghị quán triệt, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu ý nghĩa của công tác THTK, CLP đối với cơ quan.

Các ban ngành tích cực phối hợp chặt chẽ thực hiện tuyên truyền vận động về THTK, CLP đạt hiệu quả và kịp thời biểu dương khen thưởng những tấm gương điển hình trong THTK, CLP bảo vệ người cung cấp thoonng tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ

2. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, củng cố kỷ cương, nề nếp cơ quan, đơn vị:

- Xây dựng quy chế giám sát của công chức, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nhà nước. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên cán bộ, công chức.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

- Củng cố kỉ cương, nề nếp làm việc; xây dựng kế hoạch công tác hợp lý, khoa học; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Tránh tình trạng đến đến cơ quan muộn, về sớm.

3. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực

Tổ chức điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Thực hiện có hiệu quả các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN, tăng cường công tác thanh tra, chống thất thu, kiên quyết xử lý thu hồi nợ thuế. Tăng cường giám sát và công khai dự toán, quyết toán ngân sách, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí. Tổ chức thực hiện dự toán hàng năm theo đúng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng nhiệm vụ và phân cấp quản lý ngân sách, quản lý vốn đầu tư, triển khai thực hiện quản lý và điều hành ngân sách đúng quy định của luật ngân sách nhà nước năm 2015.

Tiếp tục cải cách công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng thống nhất quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi, quản lý thu ngân sách nhà nước.

Tổ chức triển khai tốt các quy định của luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường vai trò của cơ quan nhà nước ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong việc thẩm định cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư phải thẩm định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho từng chương trình, dự án cụ thể

Quyết liệt tổ chức sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy biên chế trong xã, công khai minh bạch trong hoạt động công vụ nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ công chức góp phần nâng cao năng lực hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả kiểm tra, giám sát cùng với kết quả thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua cho tập thể và cá nhân. Qua đó kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về THTK,CLP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Kế toán có trách nhiệm tham mưu giúp UBND xã xây dựng chương trình, hành động THTK,CLP. Chủ tịch UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm, gây lãng phí xảy ra.

2. Cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc THTK,CLP; chịu trách nhiệm trước CT UBND xã, thành phố và pháp luật về những hành vi vi phạm luật THTK,CLP; Có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong lĩnh vực được phân công phụ trách theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Công chức Địa chính - Xây dựng: Báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; xây dựng, giao thông, đô thị, đầu tư XDCB; sản xuất nông nghiệp.

Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ: Báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong lĩnh vực quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, tinh giản biên chế trong khu vực nhà nước.

Văn phòng HĐND-UBND: Báo cáo tình hình, kết quả THTK,CLP trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản công, cải cách thủ tục hành chính;

Công chức Văn hoá- Xã hội: Báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong lĩnh vực tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang trong nhân dân; công tác phổ biến, tuyên truyền THTK, CLP.

Công chức Tài chính – Kế toán: Báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP trong lĩnh vực chi thường xuyên ngân sách; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, lĩnh vực đầu tư công, đồng thời hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP; thực hiện chấm điểm THTK, CLP chi thường xuyên, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP định kỳ hoặc đột xuất.

Trên đây là Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Bắc An. Yêu cầu các cán bộ, công chức chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện./.

KE HOACH TIET KIEM CHONG LANG PHI NAM 2021.doc
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1390
Trước & đúng hạn: 1390
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/08/2022 11:26:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 253,951