THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
21/11/2021 10:22:45

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,

chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

PHẦN 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

            I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

            Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 3718 /KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh về triển khai công phòng, chống tham nhũng năm 2020. Ủy ban nhân dân Bắc An đã chỉ đạo Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham những giai đoạn 2019-2021” đạt được những kết quả sau:

            II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

            1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung

            Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 3718 /KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Kế hoạch số 18 /KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng đã được xác định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đồng thời, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã UBND xã đã triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm năm 2019 và 2020 trên địa bàn xã.

Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các hội nghị, các cuộc họp giao ban tháng, quý tại cơ quan; các buổi sinh hoạt của các đoàn thể…Qua đó, đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nắm được các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở đó tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

            2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh

Để thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, UBND xã đã bám sát các văn bản, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng nói riêng. Kịp thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn xã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thông qua các văn bản pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành theo chuyên ngành, lĩnh vực, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã hàng năm ban hành và chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, Bộ phận Tư pháp chủ trì, phối hợp Công An xã, BCH Quân sự cùng các đơn vị liên quan công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát động các cuộc thi trực tuyến về Tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có trên 1000 lượt người tham dự; Luật nghĩa vụ Quân Sự, công tác Phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thi hành Luật cư trú, các văn bản thi hành Luật cư trú năm 2020, vận động nhân dân và cán bộ công chức viên chức tham gia cuộc thi phòng chống tham nhũng và tìm hiểu pháp luật năm 2021có 320 người tham gia, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động đảm bảo hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra.

Bên cạnh đó UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp xã và chi ủy ,Ban công tác mặt trận các thôn tổ chức tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn toàn xã về phổ biến và tư vấn pháp luật với các nội dung về phòng, chống tham nhũng như: ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công khai, minh bạch thông tin về các trình tự, thủ tục hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng được phổ biến trong các cuộc họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm của các cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, thanh tra; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã ; đồng thời đăng tải các văn bản về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của xã để nhân dân nắm được .

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

            1. Đánh giá hiệu quả và việc thực hiện các mục tiêu của Đề án

            Từ những kết quả thực tế thực hiện các Đề án trên địa bàn xã trong thời gian qua, nhận thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được nâng cao, đi vào chiều sâu từng ngành, lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cho thấy việc xây dựng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các chương trình, đề án đã phát huy nhiều hiệu quả, cụ thể:

            Công tác truyên truyền, phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, lãnh đạo về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần không nhỏ trong công việc quản lý xã hội bằng pháp luật vì vậy tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; Công tác chỉ đạo được thực hiện kịp thời, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Việc xây dựng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo các Đề án của đơn vị đã tập trung nội dung phổ biến, hình thức phổ biến, đối tượng phổ biến trong quá trình triển khai, tránh được tình trạng, lúng túng, dàn trải trong triển khai thực hiện.

UBND xã đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước; xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật riêng của đơn vị và triển khai thực hiện là một chuyển biến lớn trong công tác tuyên truyền.

            2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

            2.1. Khó khăn, tồn tại

            Một số đoàn thể, thôn chưa nhận thức được hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo, lĩnh vực phụ trách nên công tác phổ biến giáo dục trong một số lĩnh vực chưa đạt hiệu quả cao.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã tuy được triển khai nhưng vẫn còn ít. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tuy đã được cũng cố, chất lượng tuyên truyền, phổ biên các văn bản pháp luật mang lại hiệu quả chưa cao vì cán bộ còn kiêm nhiệm nhiều việc .

Trong những năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 công tác tuyên truyền, PBGDPL có sự hạn chế nhất định, do đó việc triển khai sâu rộng nội dung văn bản pháp luật mới gặp không ít khó khăn, nên việc triển khai Đề án cũng chưa được sâu rộng.

2.2. Nguyên nhân của khó khăn, tồn tại

Nguyên nhân chủ quan: Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa phát huy vai trò trách nhiệm; trình độ chưa đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực cập nhật, tự nghiên cứu pháp luật của tuyên truyền viên còn hạn chế và còn kiêm nhiệm nhiều việc. Nội dung tuyên truyền có lúc chưa kịp thời; hình thức chưa hấp dẫn. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa có tiêu chí xác định hiệu quả nên khó khăn khi nhận xét, đánh giá; dẫn đến giải pháp đưa ra để thực hiện tốt công tác này chỉ mang tính chung chung.

Nguyên nhân khách quan: Hiện nay, với sự phát triển công nghệ, nguồn tiếp cận thông tin của người dân rất đa rạng phong phú, sinh động, hấp dẫn và kịp thời. Do đó, đã một phần hạn chế thu hút sự quan tâm từ nhân dân.

3. Bài học kinh nghiệm

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, áp dụng pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đáp ứng nhiệm vụ chính trị - kinh tế của địa phương.

Để thực hiện tốt các Chương trình, Đề án phổ biến pháp luật nói riêng cũng như công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, cán bộ tuyên truyền viên pháp luật phải thường xuyên gắn kết với hoạt động, trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền pháp luật trong cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm. Định kỳ 6 tháng và cuối năm họp tổng kết rút kinh nghiệm các ngành và lập kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo

Việc thực hiện công tác phổ biến pháp luật phải có trọng tâm, trọng điểm; phải phân công cụ thể nhiệm vụ các đoàn thể, khu dân cư triển khai thực hiện có hiệu quả cao.

Bên cạnh việc tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, hình thức phát hành tờ rơi là một hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả tích cực. Đồng thời, tăng cường ứng dụng hình thức phổ biến pháp luật qua hệ thống thông tin Intenet, mạng xã hội, đài truyền thanh... để định hướng và cung cấp thông tin pháp luật có nguồn chính thống.

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL VỀ PCTN TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phương hướng Nhiệm vụ, giải pháp

Chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, các đoàn thể chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các Chương trình, Kế hoạch, Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh về “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đọan 2019-2021;

2. Nhiệm vụ, giải pháp

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo quy định,hiệu quả.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong tham mưu, đề xuất giải pháp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa các, đoàn thể trong xã và tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử xã.

II. CÁC ĐỀ XUẤT, KIÊN NGHỊ

1. Tăng cường tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng; đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật.

2. Quan tâm, bố trí kinh phí triển khai thực hiện từng Đề án đối với cấp xã .

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đọan 2019-2021”. UBND xã Bắc An./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 189
Trước & đúng hạn: 189
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 10:04:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 6
Tất cả: 289,709