CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước năm 2021
08/09/2021 06:25:41

KẾ HOẠCH

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND xã Bắc An xây dựng kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích.

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức (CBCC). Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống chính trị từ Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận và các tổ chức thành viên vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật.

- Tạo động lực cho mỗi CBCC tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong làm viêc; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

2. Yêu cầu.

- Trong quá trình triển khai cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, trở ngại, gây phiền hà đến tổ chức, công dân; phát huy dân chủ cơ sở; tiếp tục xây dựng và thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hoá, văn minh công sở.

- Lấy hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của công dân, tổ chức làm thước đo để đánh giá, xếp loại CBCC cuối năm.

- Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác động tích cực đến mọi CBCC; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và kết quả, chất lượng công việc làm mục tiêu định hướng.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công vụ, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền địa phương; phát hiện gương điển hình tiên tiến, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức vi phạm.

II. Nội dung:

1. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Nghị quyết của HĐND xã; Quy chế làm việc và chương trình công tác của UBND xã.

- Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan; quán triệt, triển khai đối với CBCC việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của CBCC làm cơ sở để sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, CBCC chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan; chủ động tham mưu UBND xã triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn theo và báo cáo định kỳ theo quy định. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc “Tập trung dân chủ” thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên.

- Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy định trong văn hóa hội họp. Nghiêm cấm sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; nghiêm cấm đánh bạc dưới mọi hình thức. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- Thực hiện nghiêm túc công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, không để quá hạn bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

- Nghiêm cấm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết của công dân và doanh nghiệp và xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên sắp xếp gọn gàng, bố trí và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, phương tiện làm việc, đặc biệt là phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xây dựng cơ quan công sở xanh, sạch, thân thiện và văn minh”, có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất của cơ quan, thực hiện nghiêm Quy chế quản lý tài sản công và chi tiêu nội bộ xã, chấp hành đúng thời gian làm việc.

- Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thực hiện nhiệm vụ và vi phạm các quy định về cải cách hành chính khi giao dịch với công dân, tổ chức phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đồng thời phải công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản hoặc xin lỗi trực tiếp; kịp thời khắc phục những khuyết điểm đã mắc phải.

3. Công tác phối hợp của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên

Duy trì mối quan hệ phối hợp giữa Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy vai trò của quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng chính quyền, phê bình cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Tích cực đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh về mọi mặt.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND xã về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã cụ thể hóa để có xây dựng chương trình công tác triển khai thực hiện.

2. Đề nghị UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên tăng cường công tác phối hợp UBND xã, đặc biệt phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội để theo dõi toàn bộ hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt hiệu quả.

3. Văn phòng UBND xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức xã đảm bảo tuân thủ nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung nhiệm vụ cụ thể, các bộ phận chủ động báo cáo UBND xã xem xét, quyết định./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 498
Trước & đúng hạn: 498
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 03:15:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 6
Tất cả: 251,390