CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022
12/09/2022 10:06:31

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch CCHC

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND xã Bắc An về cải cách hành chính năm 2022 của xã Bắc An, nội dung kế hoạch đã đề ra 21 chỉ tiêu và 07 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, hiện nay UBND xã đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC vào đầu năm 2022 đều được triển khai thực hiện có hiệu quả: Triển khai Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND xã Bắc An về cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2021 về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09/02/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022... Nội dung của các kế hoạch đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan để lấy làm căn cứ thực hiện.

3. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước

Duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; UBND đã xây dựng Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 20/01/2022 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022, đồng thời quán triệt, triển khai đối với CBCC việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

4. Về kiểm tra CCHC

- Việc thực hiện công tác kiểm tra về CCHC và đặc biệt là tăng cường giám sát của lãnh đạo UBND xã đối với hoạt động của cán bộ, công chức xã trong thực thi công vụ hàng ngày nói chung, đặc biệt đối với hoạt động của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã được thực hiện thường xuyên dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã; phương thức kiểm tra, giám sát trực tiếp, qua hoạt động trên Trang thông tin điện tử xã, trang Điều hành Hồ sơ công việc, thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và thông qua phản ánh của công dân, tổ chức khi đến giao dịch với công chức xã; định kỳ hàng tuần đều có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chuyên môn.

- Nhờ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên liên tục kết hợp sự quản lý chặt chẽ của tập thể lãnh đạo UBND xã, nên trong 6 tháng đầu năm 2022 tại cơ quan xã không có trường hợp nào vi phạm quy trình trong tiếp nhận, giao dịch, thụ lý giải quyết TTHC và công tác CCHC nói chung.

5. Về công tác tuyên truyền CCHC

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được thực hiện đảm bảo theo tinh thần Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09/02/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND đã thực hiện 60 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và 30 lượt tuyên truyền được biên tập thành bài viết đăng tải trên Trang TTĐT ; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp; các kế hoạch về thực hiện công tác CCHC năm 2022 của UBND và việc đẩy mạnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức .

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đúng quy trình. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 25/01/2022 của UBND xã về tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Bắc An năm 2022.

Từ đầu năm đến nay hệ thống văn bản do UBND xã ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ nên chưa có văn bản nào thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định của Bộ Tư pháp.

2. Cải cách TTHC

- Kiểm soát, rà soát TTHC: Công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ. Trên cơ sở căn cứ quy định danh mục hệ thống thủ tục hành chính cấp xã thụ lý giải quyết của UBND tỉnh Hải Dương, UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 31/12/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND xã nhận thấy bộ hồ sơ thủ tục hiện nay được áp dụng cơ bản phù hợp, chưa phát sinh vấn đề gì lớn hay rườm rà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

- Về công khai TTHC: UBND xã Bắc An đã tiến hành việc niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại bảng niêm yết của trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của xã đảm bảo theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

3. Tình hình và kết quả giải quyết TTHC

Về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong giao dịch với công dân, tổ chức trong 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

668

666

2

0

0

0

0

1

Bảo trợ xã hội

43

43

0

 

0

0

0

0

2

Người có công

0

0

0

 

0

0

0

0

3

Chứng thực

439

437

2

 

0

0

0

0

4

Đất đai

0

0

0

 

0

0

0

0

5

Hộ tịch

186

186

0

 

0

0

0

0

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đã được chuẩn hóa về bằng cấp, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng với vị trí công việc đang đảm nhận với 8/9 công chức có trình độ Đại học, 01 công chức trình độ Cao đẳng; 9/9 người đã qua đào tạo về trình độ lý luận chính trị. Đối với công chức được bố trí làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã có trình độ chuyên môn Đại học 5/5 người. Đội ngũ công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phục vụ nhân dân tận tình chu đáo, thái độ lịch sự, niềm nở, tích cực hướng dẫn giúp công dân giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính khi giao dịch.

- Việc thực hiện các quy định về công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Các công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã chấp hành tốt giờ giấc làm việc, quy định về mặc trang phục đồng phục quần tối màu và áo sơ mi trăng; trong thời gian làm việc đều có đeo thẻ công chức.

- Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian qua được thực hiện thường xuyên, liên tục; bên cạnh việc kiểm tra giám sát của lãnh đạo UBND xã thì công chức Văn phòng – Thống kê xã được lãnh đạo UBND giao nhiệm vụ thường xuyên giám sát đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần. Trong thời gian qua chưa phát hiện có trường hợp công chức nào vi phạm hoặc làm sai quy định trong giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính với công dân, tổ chức.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc được giao. Bên cạnh đó việc cử đi học các lớp đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ dài hạn cũng được lãnh đạo địa phương quan tâm, UBND xã cũng đã cử cán bộ, công chức xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do thành phố và tỉnh tổ chức như bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức tiếp công dân, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo...

6. Cải cách tài chính công

Hiện nay UBND xã đang thực hiện kinh phí không tự chủ, nguồn ngân sách do Nhà nước cấp trên điều tiết.

UBND xã đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã năm 2022; công bố công khai dự toán ngân sách của xã năm 2022 theo quy định.

7. Hiện đại hóa hành chính

Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan xã. UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 31/12/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Bắc An năm 2022. Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của xã, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chất lượng và hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn ngày càng có nhiều chuyển biến được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã duy trì nề nếp, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trên các lĩnh vực: Thể chế và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đẩy mạnh công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện hiện có trên địa bàn, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin chính thống cho nhân dân nắm bắt. Thông qua các buổi họp dân ở các tổ dân phố cũng như các hội nghị tại xã để thông tin chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống của người dân, để nhân dân được tiếp cận nhanh tất cả các vấn đề.

3. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực theo thẩm quyền của xã; xây dựng và hoàn thiện các quy định đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và phù hợp với các Luật, Nghị định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của cấp tỉnh, thành phố. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã; đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.

4. Tiếp tục cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính.

Kịp thời tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; tiến tới thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của xã. Công khai chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân, các tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện.

5. Tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý và sử dụng CBCC của xã nhằm từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp, khoa học, theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đội ngũ công chức trong thời gian tới.

6. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại xã; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kinh phí ở tại cơ quan do cấp trên phân bổ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

8. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công vụ, đảm bảo dữ liệu điện tử phục vụ các hoạt động trong cơ quan. Sử dụng và khai thác tốt Trang thông tin điện tử xã; áp dụng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan .

Trên đây, UBND báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, kính gửi UBND thành phố để biết và chỉ đạo UBND ngày càng đạt hiệu quả cao hơn./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 200
Trước & đúng hạn: 200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 19:00:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 31
Tất cả: 289,814